Telefon: 06-94-709-827 | E-mail: admin@altisk-csmindszent.edu.hu

  Bemutatkozás

  1956. szeptember 1-jén adták át az intézmény jelenlegi épületét. A korabeli Vas Népében az átadásról szóló tudósításban Vas megye egyik legjobban felszerelt...

  Bővebben...

  Galéria

  Tekintsék meg iskolánk életéről, rendezvényeiről készített képeket, melyek külön-külön albumokban találhatóak. Jó szórakozást!

  Bővebben...

  e-Napló

  Diákjaink érdemjegyeit, tanulási, jelenléti adatait elektronikus naplóban vezetjük. Eléréséhez szükséges adatokat iskolánk biztosítja.

  Tovább az e-Naplóra...

   

   

  Szervezeti és működési szabályzat

   

   

   

   

   

   

   

  CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

  SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2013.

   

   

   

   

  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vasvári Tankerülete

   Csehimindszenti Általános Iskola Intézménykód: 169002

  9834 Csehimindszent, Fő u. 47. Tel.: 94/ 709-827  

  E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

  TARTALOMJEGYZÉK

   

   

  A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya                                                                      4

  Az iskola alapadatai                                                                                                                                                                                               5

  Az iskola szervezeti rendszere, irányítása                                                                                                                                                                 6

  A dolgozók munkaköri leírásainak mintája                                                                                                                                                                9

  Az iskola szervezeti egységei                                                                                                                                                                                 10

  Az intézmény közösségei, ezek kapcsolatai egymással és az intézmény vezetésével                                                                                                     11

  Az iskolaközösség                                                                                                                                                                                                 11

  Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége                                                                                                                                              11

  A nevelők közösségei                                                                                                                                                                                            11

  A szülői szervezet (közösség)                                                                                                                                                                                 15

  A tanulók közösségei                                                                                                                                                                                             16

  Az iskola közösségeinek kapcsolattartása                                                                                                                                                                 18

  Az iskolai sportkör valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái                                                                                                               22

  Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolata                                                                                                                                          23

  Az iskola működési rendje                                                                                                                                                                                     25

  Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások                                                                                                                                                                   28

  Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok                                                                                                                                  31

  A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének rendje                                                                                                                          34

  Az iskolai könyvtár működési rendje                                                                                                                                                                       36

  A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása                                                                                                                                        43

  Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulói- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén (intézményi védő, óvó előírások)                     44

  A rendkívüli esemény esetén szükséges teendők                                                                                                                                                     50

  A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályai                                                                                                                                                            54

  Az iskolai tankönyvellátás rendje                                                                                                                                                                           56

  Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt iratok kezelése                                                                                                                           58

  Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok                                                                                                                                        60

  A szervezeti és működési szabályzat elfogadása és jóváhagyása                                                                                                                               61

  Melléklet: Adatkezelési szabályzat                                                                                                                                                                         63

  Melléklet: Az iskola szervezeti felépítésének vázlata                                                                                                                                                66

   

   

   

   

   

  A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI,

  A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

   

  1. Az CSEHIMINDSZENTi ÁLTALÁNOS ISKOLA szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület 2013.év, március hó 25. napján fogadta el.

   

  1. Az szervezeti és működési szabályzatot elfogadása előtt a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezte:
  • az iskolai diák-önkormányzat,
  • az iskolai szülői szervezet,
  • az iskola fenntartója.

   

  1. A szervezeti és működési szabályzat, valamint az egyéb intézményi belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásai minden, az intézménnyel jogviszonyban álló személyre nézve kötelezőek.

   

   

  AZ ISKOLA ALAPADATAI

   

  • Az intézmény neve: CSEHIMINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA
  • Az intézmény székhelye, címe:9834 Csehimindszent, Fő utca 47.
  • Az intézmény telephelyei:
  • Az intézmény vezetője: az igazgató
  • Az intézmény típusa: általános iskola
  • Az intézmény szakmai alapdokumentumának adatai:

  Alapítószerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma

             Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere

             Alapító székhelye. 1054 Budapest, Akadémia u.3.

  • Az intézmény fenntartója:Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

                                           1051 Budapest, Nádor u.32..

  • Az intézmény alapfeladata:

  Az alapfeladatok megnevezése

  Általános iskolai  nevelés- oktatás (1-4.évfolyam)

  Általános iskolai  nevelés- oktatás (5-8.évfolyam)

  A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása(1-8.évfolyam)

   

  Különleges pedagógiai célok megvalósítása:

  • integrációs felkészítés,
  • képesség-kibontakoztató felkészítés.
  • Az intézmény alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok:
  • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
  • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet- Az emberi erőforrások miniszterének 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a  Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának irányelvei
  • Az intézmény OM azonosító száma: 039118

  AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

   

  Az iskola szervezete

   

  Az intézmény intézményegységei, ezek feladatai:

  • általános iskola,
  • napközi
  • könyvtár

  Az általános iskola alapfeladata:

  Nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás (1-4.évf.)

  Nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás (5-8.évf.)

  A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása

  (1-8.évfolyam)

   

  Az iskolában a nappali rendszerű iskolai oktatás részei a napközis foglalkozások:

  • alsó tagozat
  • felső tagozat

  A napközis foglalkozások célja:

  • az egész napos – 16 óráig tartó – iskolai foglalkozásokon és egyéb foglalkozások való részvételi lehetőség biztosítása,
  • a tanulók tanulmányi munkájának, másnapra való felkészülésének a segítése,
  • a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének a biztosítása.

  A napközis foglalkozások időkerete:

   alsó tagozat: 12 órától 16 óráig

   felső tagozat: 13 órától 16 óráig

   

   

  Az iskola vezetősége

   

  1. Az iskola vezetőségét az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak:
  • az igazgatóhelyettes,
  • munkaközösség vezető,
  • diákönkormányzatot segítő pedagógus,
  • közalkalmazotti képviselő.
  1. Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi.

  Megbízatása a kinevezési okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik.

  1. Az intézmény képviseletét az igazgató látja el. Az igazgató ezt a jogkörét alkalmanként átruházhatja az intézmény dolgozóira.
  2. Az intézményben a kiadmányozási (aláírási) jogkört az igazgató gyakorolja. Távolléte vagy akadályoztatása esetén az azonnali intézkedéseket tartalmazó és rendkívüli eseményre vonatkozó ügyiratokat a nevelőtestület megbízott tagja, írja alá.
  3. Az igazgató munkáját igazgatóhelyettes segíti.
  4. Az igazgatóhelyettest az igazgató bízza meg a helyettesi feladatra.
  5. Az igazgatóhelyettes és a más vezető beosztású dolgozó(k) munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik.
  6. Az igazgatót távollétében teljes jogkörrel az igazgatóhelyettes, vagy a nevelőtestület megbízott tagja helyettesíti, úgy hogy telefonon egyeztet az igazgatóval.
  7. Az iskola vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Az iskola vezetősége rendszeresen  tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az iskolavezetőség megbeszéléseit az igazgató készíti elő és vezeti.

   

  1. Az iskola vezetőségéből az igazgatóhelyettes és a munkaközösség-vezető a belső ellenőrzési szabályzatban foglaltak szerint ellenőrzési feladatokat is ellátnak.

  Az iskola dolgozói

   

  Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskola igazgatójának a javaslatát figyelembe véve a tankerület igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói, munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik.

   

   

  A DOLGOZÓK MUNKAKÖRI LEÍRÁSAINAK  TARTALMA

   

  1. Az intézmény dolgozói feladataikat munkaköri leírásuk alapján végzik.
  2. A munkaköri leírásoknak a következőket kell tartalmazniuk:
   1. A munkakörrel kapcsolatos adatok
    • a dolgozó neve,
    • munkaköre,
    • beosztása,
    • heti munkaideje,
    • pedagógusok esetében heti kötelező óraszáma,
    • a munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése,
    • a dolgozó közvetlen felettesének megnevezése,
    • a dolgozó bérezését meghatározó jogszabályok megnevezése.
   2. A főbb felelősségek és feladatok felsorolása, ezen belül
    • a tanulókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok,
    • az iskolai dolgozókkal kapcsolatos felelősségek és feladatok,
    • az iskolai élet egyes területeinek tervezésével kapcsolatos felelősségek és feladatok,
    • a pénzügyi döntésekkel kapcsolatos felelősségek és feladatok,
    • a bizalmas információkkal, az adatkezeléssel kapcsolatos felelősségek és feladatok,
    • az ellenőrzés, értékelés feladatai,
    • a dolgozó iskolán belüli és külső kapcsolatai,
    • a dolgozó sajátos munkakörülményei.
   3. A munkaköri leírás hatályba léptetése
    • a munkaköri leírás hatályba lépésének dátuma,
    • az igazgató aláírása,
    • a dolgozó aláírása a munkaköri leírás tudomásul vételéről.

  AZ ISKOLA SZERVEZETI EGYSÉGEI

   

  A tagintézmények vezetőit távollétükben az igazgató által megbízott dolgozók helyettesítik az igazgató által meghatározott jogkörökben.

   

   

  Az iskola szervezeti egységei

  A szervezeti egység élén az alábbi

  felelős beosztású vezető áll

  Alsó tagozat

  munkaközösség-vezető

  Felső tagozat

   igazgatóhelyettes

  Napközi otthon (1-4.évf.) (5-8.évf.)

  munkaközösség-vezető

  Könyvtár

  könyvtáros pedagógus

   

  Az iskola szervezeti felépítésének vázlata

  Mellékletben

   

   

  AZ INTÉZMÉNY KÖZÖSSÉGEI, EZEK KAPCSOLATAI EGYMÁSSAL

  ÉS AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSÉVEL

   

  Az iskolaközösség

             

  1. Az iskolaközösséget az iskola dolgozói, a szülők és a tanulók alkotják.
  2. Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik.

   

  Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége

   

  1. Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják.
  2. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a köznevelésről szóló törvény, illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek), valamint az intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzíti.

   

  A nevelők közösségei

   A nevelőtestület

   

  1. A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve.
  2. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű dolgozók.
  3. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik.

   

  1. A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályokban megfogalmazott esetekben.
  2. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.
  3. A nevelőtestület a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörei közül a szakmai munkaközösségekre, vagy a szülői szervezetre, vagy a diákönkormányzatra az alábbi jogokat ruházza át:
  • A döntési jogkörök közül:
  • napközi otthonba való felvétel / szakmai munkaközösségre /
  • jutalmazás / szakmai munkaközösségre, szülői szervezetre /
  • diáknap időpontja /diákönkormányzatra/

   

  1. Az iskola nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására az alábbi állandó  munkacsoportokat hozza létre a következő feladat- és hatáskörrel:

  A munkacsoport

  Megnevezése

  Feladata és hatásköre

  Alsó tagozatos pedagógusok

  Helyi tanterv kidolgozása, gondozása         1-4.évfolyam

  Felső tagozatos pedagógusok

  Helyi tanterv kidolgozása, gondozása        5-8.évfolyam

             

  1. A több tanéven keresztül működő állandó munkacsoportok tagjait ezen tisztségükben a nevelőtestület évente egy alkalommal, a tanévnyitó értekezleten megerősíti. Az állandó munkacsoportok tagjai maguk közül a tevékenység összehangolására, irányítására vezetőt választanak.
  2. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja:
  • tanévnyitó értekezlet,
  • tanévzáró értekezlet,
  • félévi és év végi osztályozó értekezlet,
  • 2 alkalommal nevelési értekezlet,
  • munka-értekezlet az aktualitások megbeszélésére.

   

  1. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen van. A nevelőtestület döntéseit – ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
  2. A nevelőtestület személyi kérdésekben – a nevelőtestület többségének kérésére – titkos szavazással is dönthet.
  3. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni.
  4. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten.

  A nevelők szakmai munkaközösségei

  1. Az iskola pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez kapcsolódva szakmai munkaközösségben tevékenykednek. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez.
  2. Az iskolában az alábbi szakmai munkaközösség működik:
  • alsó tagozatos szakmai munkaközösség
  • tagjai: az alsó tagozaton tanító nevelők,
  1. A szakmai munkaközösség a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.
  2. A szakmai munkaközösség feladatai az adott szakmai-pedagógiai területen belül:
  • az adott szakmai-pedagógiai terület nevelő és oktató munkájának segítése, tervezése, szervezése, értékelése és ellenőrzése,
  • az iskolai nevelő és oktató munka belső fejlesztése, korszerűsítése,
  • egységes követelményrendszer kialakítása: a tanulók ismeretszintjének folyamatos ellenőrzése, mérése, értékelése,
  • pályázatok, tanulmányi versenyek kiírása, szervezése, lebonyolítása,
  • a pedagógusok továbbképzésének, önképzésének szervezése, segítése,
  • az iskolai belső vizsgák tételsorainak összeállítása, értékelése,
  • a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok véleményezése, felhasználása,
  • a pedagógusok munkájának segítése hospitálásokkal, bemutató órák szervezésével, szakmai-módszertani kiadványok és a tanításhoz használható eszközök beszerzésével,
  • a pályakezdő pedagógusok munkájának segítése patronáló nevelő (mentor) kijelölésével,
  • javaslattétel az iskola igazgatójának a munkaközösség-vezető személyére,
  • a munkaközösség éves munkatervének összeállítása,
  • a munkaközösség tevékenységéről készülő elemzések, értékelések elkészítése,
  1. A szakmai munkaközösség az iskola pedagógiai programja, munkaterve valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkaterve tartalmazza a szakmai munka belső ellenőrzésének éves tervezését is.
  2. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak véleményezése után az igazgató bízza meg.
  3. A munkaközösség vezetője munkáját munkaköri leírásuk alapján végzi.

   

  Alkalmi feladatokra alakult nevelői munkacsoportok

  1. Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy a vezetőség döntése alapján.
  2. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az iskolavezetőség hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet.
  3. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg.

   

  A szülői szervezet

   

  1. Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése érdekében szülői szervezet működik.
  2. Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.
  3. Az osztályok szülői szervezetei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják:
  • elnök,
  • elnökhelyettes.
  1. Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez.
  2. Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskola szülői szervezet választmánya vagy vezetősége. Az iskolai szülői szervezet választmányának vagy vezetőségének munkájában az osztály szülői szervezetek elnökei, elnökhelyettesei stb. vehetnek részt.
  3. Az iskolai szülői szervezet választmánya, vezetősége a szülők javaslatai alapján megválasztja az iskolai szülői szervezet alábbi tisztségviselőit:
  • elnök,
  • elnökhelyettes,
  • pénztáros.
  1. Az iskolai szülői szervezet elnöke közvetlenül az iskola igazgatójával tart kapcsolatot.
  2. Az iskolai szülői szervezet választmánya, vagy az iskolai szülői értekezlet akkor határozatképes, ha azon az érdekelteknek több mint ötven százaléka jelen van. Az iskolai szülői szervezet választmánya döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
  3. Az iskolai szülői szervezet választmányát, vezetőségét az iskola igazgatójának tanévenként legalább 1 alkalommal össze kell hívnia és ezen tájékoztatást kell adnia az iskola feladatairól, tevékenységéről.

   

  1. Az iskolai szülői szervezetet az alábbi döntési, véleményezési, egyetértési jogok illetik meg:
  • megválasztja saját tisztségviselőit,
  • kialakítja saját működési rendjét,
  • az iskolai munkatervhez igazodva elkészíti saját munkatervét,
  • képviseli a szülőket és a tanulókat az oktatási törvényben megfogalmazott jogaik érvényesítésében,
  • véleményezi az iskola pedagógiai programját, házirendjét, munkatervét, valamint a szervezeti és működési szabályzat azon pontjait, amelyek a szülőkkel, illetve a tanulókkal kapcsolatosak,
  • véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

   

  Az intézményi tanács

  Az iskolában megalakult és működik az intézményi tanács.

  Tagjai: a nevelőtestület tagja                  

               Csehimindszent polgármestere

               Diákönkormányzat képviselője

               Csehimindszenti plébánia egyházi képviselője

               Szülők szervezetének képviselője

  A vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően működik az intézményi tanács javaslattételi joggal felruházva.

  A tanulók közösségei

   

  Az osztályközösség

   

  1. Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén – mint pedagógus vezető – az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik.

   

  1. Az osztályközösség saját tagjaiból az alábbi tisztségviselőket választja meg:
  • osztálytitkár,
  • sportfelelős,
  • 1 fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe,
  • gazdasági felelős

  A diákkörök

  A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Az iskolában működő diákkörök fajtáit a házirend tartalmazza. A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választanak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe.

  Az iskolai diákönkormányzat

   

  1. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeiknek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik.
  2. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő és diákönkormányzat diákvezetője közösen érvényesíthetik. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt azonban ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét.
  3. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik.
  4. Az iskolai diákönkormányzat szervezetét és tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint alakítja.
  5. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személyt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján – a nevelőtestület egyetértésével – az igazgató bízza meg.
  6. Az iskolai diákközgyűlést évente legalább 2 alkalommal össze kell hívni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés 1 év időtartamra a tanulók javaslatai alapján 1 fő diákképviselőt választ.
  7. A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételeket – helyiség, berendezések használata, fűtés, világítás – az iskola biztosítja. A diákönkormányzat saját bevételei felett a diákönkormányzat vezetősége rendelkezik, saját döntésük alapján.

   

  Az iskola közösségeinek kapcsolattartása

  Az iskola vezetősége és a nevelőtestület kapcsolattartása

  1. A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógus vezetők, illetve a választott képviselők útján valósul meg.
  2. A kapcsolattartás fórumai:
  • az iskolavezetőség ülései,
  • a különböző értekezletek,
  • megbeszélések,

  Ezen fórumok időpontját az iskola éves munkaterve határozza meg.

  1. Az iskola vezetősége az aktuális feladatokról a nevelői szobában elhelyezett hirdetőtáblán, valamint írásbeli tájékoztatókon keresztül értesíti a nevelőket.
  2. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek:
  • az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól,
  • az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az iskolavezetőség felé.

   

  1. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik, az iskola vezetőségével.

  A szakmai munkaközösség kapcsolattartása

  1. Az iskolában tevékenykedő szakmai munkaközösség folyamatos együttműködéséért és kapcsolattartásáért a szakmai munkaközösség vezetője felelős.
  2. A szakmai munkaközösség vezetője a munkaközösség éves munkatervének összeállítása előtt közös megbeszélésen egyeztet az adott tanévre tervezett feladataikat különös tekintettel a szakmai munka alábbi területeire:
   • a munkaközösségen belül tervezett ellenőrzések és értékelések,
   • iskolán belül szervezett bemutató órák, továbbképzések,
   • iskolán kívüli továbbképzések,
   • a tanulók számára szervezett pályázatok tanulmányi, kulturális és sportversenyek.
  3. A szakmai munkaközösség vezetője az iskolavezetőség ülésein rendszeresen tájékoztatást ad a munkaközösség tevékenységéről, aktuális feladatairól, a munkaközösségen belüli ellenőrzések, értékelések eredményeiről.

  A nevelők és a tanulók kapcsolattartása

   

  1. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
  • az igazgató
   • az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén 3 havonta,
   • a diákközgyűlésen évente legalább 2 alkalommal,
   • az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan,
  • az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon,
  • a napközis foglalkozást tartó pedagógus a napköziben,
  • a könyvtáros pedagógus a könyvtárban,
  • a gyógypedagógus, a logopédus a foglalkozásokon tájékoztatják.
  1. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanároknak folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell.
  2. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében – szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján – az iskola igazgatóságához, az osztályfőnökükhöz, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezethez fordulhatnak.
  3. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatójával, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel vagy a szülői szervezettel.

  A nevelők és a szülők kapcsolattartása

   

  1. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról
  • az igazgató:
   • a szülői szervezet választmányi, vezetőségi ülésén,
   • az iskolai szülői értekezleten tanévenként 2 alkalommal,
   • az aulában elhelyezett hirdető táblán keresztül,
   • az iskolaújság fél évente megjelenő írásbeli tájékoztatón keresztül,
   • az iskola honlapján keresztül.
  • az osztályfőnökök:
   • az osztályszülői értekezleten,
   • a tanulók ellenőrzőjén keresztül,
   • telefonon keresztül tájékoztatják.
  1. A szülők számára a tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek szolgálnak:
  • a családlátogatások,
  • a szülői értekezletek,
  • a nevelők fogadó órái,
  • a nyílt tanítási napok,
  • a tanuló fejlesztő értékelésére összehívott megbeszélések,
  • írásbeli tájékoztatók a tájékoztató füzetben,
  • telefonon keresztül.
  1. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját az iskolai munkaterv tartalmazza.
  2. A szülők a tanulók és a saját – a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított – jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján az iskola igazgatóságához, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői szervezethez fordulhatnak.
  3. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével vagy az szülői szervezethez.
  4. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai programjáról, szervezeti és működési szabályzatáról, illetve házirendjéről az iskola igazgatójától, valamint a munkaközösség-vezetőktől igazgatóhelyettesétől az iskolai munkatervben évenként meghatározott igazgatói,. munkaközösség-vezetői igazgatóhelyettesi fogadóórákon kérhetnek tájékoztatást.
  5. Az iskola pedagógiai programjának, szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) joga van megismernie.
  6. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat, illetve a házirend egy-egy példánya a következő személyeknél, tekinthető meg:
  • az iskola honlapján,( készítés alatt)
  • az iskola fenntartójánál,
  • az iskola irattárában,
  • az iskola könyvtárában,
  • az iskola nevelői szobájában,
  • az iskola igazgatójánál és igazgatóhelyettesénél,
  • a nevelők szakmai munkaközösségeinek vezetőinél.
  1. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni.

   

  AZ ISKOLAI SPORTKÖR, VALAMINT AZ ISKOLA VEZETÉSE KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI

   

  1. Az iskolai diáksportkör diákönkormányzatként működik, melynek munkáját az iskola nevelőtestülete által megválasztott vagy az iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanár segíti.
  1. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő képviseli az iskolai sportkört az iskola igazgatójával, illetve az iskola vezetőségével folytatatott megbeszéléseken.
  2. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő véleményét minden esetben ki kell kérni az iskolai testneveléssel, sporttal kapcsolatos kérdésekben, valamint a az iskolai munkaterv és a tantárgyfelosztás összeállítása előtt.
  3. Az iskolai sportkör munkáját segítő testnevelő az osztályokban, illetve az diák-önkormányzat iskolai vezetőségében minden tanév májusában felméri, hogy a tanulók a következő tanítási évben milyen iskolai sportköri foglalkozás megszervezését igénylik, és ez alapján – minden év május 31-éig – javaslatot tesz az iskola igazgatójának az iskolai sportkör következő tanévi szakmai programjára. A szakmai programra vonatkozó javaslatát az annak megvalósításához szükséges, felhasználható időkeretet, valamint a rendelkezésre álló vagy megteremthető személyi és tárgyi feltételeket figyelembe véve készíti el.
  4. Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait (sportágak, tevékenységi formák, sportköri csoportok) az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni.
  5. Az iskolai sportkör foglalkozásaihoz az iskola biztosítja az iskola sportlétesítményeinek (sportudvar, tornaterem, edzőterem, stb.), valamint sport eszközeinek használatát.
  6. Az iskolai sportkör részt vesz a mindennapos testnevelés iskolai megvalósításában.

   

  AZ ISKOLA VEZETÉSÉNEK ÉS KÖZÖSSÉGEINEK

  KÜLSŐ KAPCSOLATAI

   

   

  1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:
  • Az intézmény fenntartójával: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

                 (1051 Budapest, Nádor u.32.)

  • Az intézmény működtetőjével: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

      (1051 Budapest, Nádor u.32.), Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

       Vasvári Tankerülete (9600 Vasvár, Alkotmány u. 7.) 

  • A területileg illetékes önkormányzati képviselőtestülettel és polgármesteri hivatallal: Csehimindszent Községi Önkormányzat (9834 Csehimindszent, Fő u. 43.), Csehi Község Önkormányzata ( 9833 Csehi, Petőfi S. u. 94.), Csipkerek Községi Önkormányzat ( 9836 Csipkerek, Dózsa Gy. u. 2.), Mikosszéplak Községi Önkormányzat (9835 Mikosszéplak, Rákóczi u. 88.), Bérbaltavár Községi Önkormányzat ( 9831 Bérbaltavár, Arany J. u. 17.), Nagytilaj Községi Önkormányzat (9832 Nagytilaj, Béke u. 30. ).  
  • Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat (9700 Szombathely, Sugár u. 9.)
  • A helyi oktatási intézmények vezetőivel és tantestületeivel:  Óvoda Csehimindszent ( Csehimindszent, Arany J. u. 4.), Önkormányzati Óvoda Csipkerek ( 9836 Csipkerek, Rákóczi u. 26.),  Micimackó Óvoda (9831 Bérbaltavár, Béke u. 5. )
  • A területileg illetékes nevelési tanácsadóval: Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Vasvári Tagintézménye ( 9800 Vasvár, Járdányi u. 13. )

  A munkakapcsolat megszervezéséért, irányításáért az igazgató a felelős.

  1.  Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az iskola rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal:
  • Az iskolát támogató „Csehimindszent Jövőjéért” Alapítvány (9834 Csehimindszent, Fő u. 45.) kuratóriumával.
  • Az alábbi közművelődési intézményekkel: Kultúrotthon Csehimindszent (9834 Csehimindszent, Fő u. 45.)
  • Az alábbi termelő, gazdálkodó szervezetekkel, vállalkozásokkal:Poker Jeans Csehimindszent ( 9834 Csehimindszent, Fő u. 41.)
  • Az alábbi gyermek- illetve ifjúsági szervezetekkel: Csehimindszenti Hagyományőrző Gyermekszínjátszó Csoport ( Pöttyös Csoport)
  • Az alábbi egyházak helyi gyülekezeteivel: Csehimindszenti Plébánia (9834 Csehimindszent, Fő u. 40.)
  • Hagyományőrzés céljából az oszkói Hegypásztor Kör egyesülettel ( 9825 Oszkó, Petőfi S. u. 1/a.).
  • Az iskolát támogató programok céljából: MÉRTÉK Egyesület- ( 9800Vasvár, Járdányi u.6.)

  A munkakapcsolat megszervezéséért, felügyeletéért az igazgató és a munkaközösség-vezető a felelős. Az egyes intézményekkel, szervezetekkel kapcsolatot tartó nevelőket az iskola éves munkaterve rögzíti.

  1. A tanulók egészségi állapotának megóvásáért az iskola igazgatósága rendszeres

             kapcsolatot tart fenn a  csehimindszenti orvosi rendelő (9834 Csehimindszent, Fő

  1. 73.) illetékes egészségügyi dolgozóival – orvos, asszisztens, védőnő-, és

             segítségükkel megszervezi a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatát.

       A kapcsolattartás részletes módját a szervezeti és működési szabályzat 49.oldala

       szabályozza.

  1. A tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint a gyermek- és

            ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az iskola gyermek- és

            ifjúságvédelmi felelőse rendszeres kapcsolatot tart fenn a területileg illetékes

           Gyermekjóléti Szolgálattal ( 9800 Vasvár, Árpád tér 8. ).  A munkakapcsolat

           felügyeletéért az igazgató és a gyermek-és ifjúságvédelmi megbízott a felelős.

   

  1. Az iskola helyiségeit, épületét a nevelőtestület és az igazgatóság döntése alapján térítésmentesen használhatják az alábbi gyermek-, ifjúsági szervezetek , helyi csoportjai, valamint a helyi civil szervezetek:
  • Pöttyös Csoport
  • Az egykori tanítványok
  • Lakossági tanfolyamok (aerobic, edzés, torna, német nyelvtanfolyam stb.)
  • Csehimindszent Jövőjéért Alapítvány
  1. Iskolánk rendszeres kapcsolatot tart fenn a tankerület iskoláival tanulmányi- és sportvetélkedők alkalmaival.

   

                   A nevelők szakmai, pedagógiai munkájának segítésének, fejlesztésének  

                  céljából az iskolában működő szakmai munkaközösségek bekapcsolódnak a

                  tankerületben szerveződő valamennyi munkaközösség munkájába.

  AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE

   

  1. Az iskola épülete(i) szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6óra 30 perctől délután 16 óráig tart(anak) nyitva. Az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján az épület(ek) ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható(k).

             

  1. Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitva tartás idején belül reggel 7 óra és délután  16 óra között az iskola igazgatójának vagy helyettesének az iskolában kell tartózkodnia.

   

  1. A vezetők benntartózkodásának rendjét az éves munkatervben előre kell írásban meghatározni, amit lehet módosítani.

   

  1. Amennyiben rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt az igazgató vagy az igazgatóhelyettes sem tud az iskolában tartózkodni, az esetleges szükséges intézkedések megtételére a nevelőtestület egyik tagját kell megbízni. A megbízást a dolgozók tudomására kell hozni.

   

  1. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 7 óra 25 perc és 12 óra 35 perc között kell megszervezni. A tanítási órák hossza 45 perc, az óraközi szünetek hossza 5 és 10 perc.

   

  1. A napközis csoportok munkarendje a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődik és 16 óráig tart.

   

  1. Az iskolában reggel 7 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.

   

  1. Az iskolában egyidejűleg 3 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épületrészekre terjed ki:
  • alsó folyosó, udvar - 2 fő
  • felső folyosó, udvar – 1fő.

   

  1. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére, az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes), illetve a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskola elhagyására csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.

   

  1. Az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokat 13 órától 16 óráig, vagyis a délutáni nyitva tartás végéig lehet megszervezni. Ettől eltérni csak az igazgató beleegyezésével lehet.

  (Ebben az esetben a reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető beérkezéséig, illetve a délutáni nyitva tartás utáni időben az esetleges foglalkozást tartó pedagógus a felelős az iskola működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles a szükségessé váló intézkedések megtételére.)

   

  1. Szorgalmi időben a nevelői és a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8 óra és 16 óra között.

   

  1. Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók, a nevelők, illetve a fenntartó tudomására hozza. A nyári szünetben az irodai ügyeletet hetente kell megszervezni.

   

  1. Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek:
  • az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért,
  • az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért,
  • a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért,
  • az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért.

   

  1. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól csak az iskola igazgatója adhat felmentést.

   

  1. Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak (pl.: helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését az iskolatitkár ellenőrzi.

   

  1. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az iskola épületéből elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet.

   

  1. Az iskola helyiségeit – elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben – külső igénylőknek külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja. Az iskola helyiségeit használó külső igénybe vevők, az iskola épületén belül csak a megállapodás szerinti időben és helyiségekben tartózkodhatnak.

   

   

  AZ EGYÉB (TANÓRÁN KÍVÜLI) FOGLALKOZÁSOK

   

   

  Az intézményben a tanulók számára az alábbi – az iskola által szervezett – egyéb (tanórán kívüli) rendszeres foglalkozások működnek:

  • napközi otthon,
  • tanulószoba,
  • szakkörök,
  • énekkar,
  • iskolai sportköri foglalkozások,
  • tömegsport foglalkozások,
  • felzárkóztató foglalkoztatások,
  • egyéni foglalkozások,
  • tehetséggondozó foglalkoztatások,
  • továbbtanulásra előkészítő foglalkozások,
  • logopédiai foglalkozások

   

  A napközi otthon működésére vonatkozó általános szabályok

   

  1. A napközi otthonba történő felvétel a szülő kérésére történik a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján.

   

  1. A napközi otthon működésének rendjét az alsó tagozat és a felső tagozat munkaközössége állapítja meg a szervezeti és működési szabályzat előírásai alapján, és azt a napközis tanulók házirendjében rögzíti. A napközis tanulók házirendje az iskolai tanulói házirend részét képezi.

   

  1. A napközis foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérelme alapján történhet a napközis nevelő engedélyével. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az eltávozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.

  A többi egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásra vonatkozó általános szabályok

   

  1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével – önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik, és egy tanévre szól.

   

  1. A felzárkóztató foglalkozásokra, valamint az egyéni foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat.

   

  1. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését (a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában kell rögzíteni.

             

  1. A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, a szülői, valamint a nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni.

   

  1. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az iskola igazgatója bízza meg, akik munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa.

   

  1. Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek.

   

  1. Az önkormányzatok – az ezt igénylő tanulók számára – étkezési lehetőséget biztosítanak. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra felvett tanulók napi egyszeri étkezésben ( ebéd, ) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára – igény esetén –  ebédet (menzát) biztosítanak az önkormányzatok.

   

  1. A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

   

  1. Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és erkölcstan oktatást szervezhetnek. A hit- és erkölcstan oktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és erkölcstan oktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi.
  2. Az a tanuló, aki erkölcstant akar tanulni, az iskola biztosítja számára a lehetőséget a hit- és erkölcstan órákkal párhuzamosan.

   

   

  AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ

  BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

   

  1. Az iskolai belső ellenőrzés feladatai:
  • biztosítsa az intézmény törvényes (a jogszabályokban, az iskola pedagógiai programjában és egyéb belső szabályzataiban előírt) működését;
  • segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát;
  • segítse elő az intézmény takarékos, gazdaságos, hatékony működését;
  • az iskolavezetés számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a dolgozók munkavégzéséről;
  • feltárja és jelezze az iskolavezetés és a dolgozók számára a szakmai (pedagógiai) és jogi előírásoktól, követelményektől való eltérést, illetve megelőzze azt,
  • szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény működésével kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.

   

  1. A belső ellenőrzést végző alkalmazott jogai és kötelességei:
   1. A belső ellenőrzést végző dolgozó jogosult:
  • az ellenőrzéshez kapcsolódva az iskola bármely helyiségébe belépni;
  • az ellenőrzéshez kapcsolódó iratokba, dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot készíteni;
  • az ellenőrzött dolgozó munkavégzését előzetes bejelentés nélkül figyelemmel kísérni;
  • az ellenőrzött dolgozótól írásban vagy szóban felvilágosítást kérni.
   1. A belső ellenőrzést végző dolgozó köteles:
  • az ellenőrzéssel kapcsolatban a jogszabályokban és az iskola belső szabályzataiban foglalt előírásoknak megfelelően eljárni;
  • az ellenőrzés során tudomására jutott hivatali titkot megőrizni;
  • az észlelt hiányosságokat írásban vagy szóban közölni az ellenőrzött dolgozókkal és a saját, illetve az ellenőrzött dolgozók közvetlen felettesével;
  • hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést a közvetlen felettesétől kapott utasítás szerint időben megismételni.

   

  1. Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei:
   1. Az ellenőrzött dolgozó jogosult:
  • az ellenőrzés megállapításait (kérésére: írásban) megismerni;
  • az ellenőrzés módjára és megállapítására vonatkozóan írásban észrevételeket tenni, és ezeket eljuttatni az ellenőrzést végző közvetlen feletteséhez.
   1. Az ellenőrzött dolgozó köteles:
  • az ellenőrzést végző dolgozó munkáját segíteni, az ellenőrzéssel összefüggő kéréseit teljesíteni;
  • a feltárt hiányosságokat, szabálytalanságokat azonnal megszüntetni.

   

  1. A belső ellenőrzést végző dolgozó feladatai:
  • Az ellenőrzést végző dolgozó a belső ellenőrzést köteles a jogszabályokban, az iskola belső szabályzataiban, a munkaköri leírásában, az éves ellenőrzési tervben előírtak szerint a tanév során folyamatosan végezni.
  • Az ellenőrzések teljesítéséről, az ellenőrzés megállapításairól közvetlen felettesét tájékoztatnia kell.
  • Az ellenőrzés tényét és megállapításait írásba kell foglalnia, ha bármelyik érintett fél (az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött, vagy annak felettese) kéri.
  • Hiányosságok feltárása esetén az ellenőrzést végzőnek:
  • a hiányosság megszüntetésére fel kell hívnia az ellenőrzött dolgozó figyelmét;
  • a hiányosságok megszüntetését újra ellenőriznie kell.

   

   

  1. A belső ellenőrzésre jogosult dolgozók és kiemelt ellenőrzési feladataik:
  • Igazgató:
  • ellenőrzési feladatai az iskola egészére kiterjednek;
  • ellenőrzi az iskola összes dolgozójának pedagógiai, gazdálkodási és ügyviteli és technikai jellegű munkáját;
  • ellenőrzi a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályok megtartását;
  • elkészíti az intézmény belső ellenőrzési szabályzatát;
  • összeállítja tanévenként (az iskolai munkatervhez igazodva) az éves ellenőrzési tervet;
  • felügyeletet gyakorol a belső ellenőrzés egész rendszere és működése felett.
  • Igazgatóhelyettes:
  • folyamatosan ellenőrzik a hozzá beosztott dolgozók nevelő-oktató és ügyviteli munkáját, ennek során különösen:
  • a szakmai munkaközösségek vezetőinek tevékenységét;
  • a pedagógusok munkavégzését, munkafegyelmét;
  • a pedagógusok adminisztrációs munkáját;
  • a pedagógusok nevelő-oktató munkájának módszereit és eredményességét;
  • a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát.

   

  • Munkaközösség-vezető:

  folyamatosan ellenőrzi a szakmai munkaközösségbe tartozó pedagógusok nevelő-oktató munkáját, ennek során különösen:

  • a pedagógusok tervező munkáját, a tanmeneteket;
  • a nevelő és oktató munka eredményességét (tantárgyi eredménymérésekkel).
  • A napközis foglalkozások tervező munkáját.
  1. Az igazgató egyes esetekben jogosult az intézmény dolgozói közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel felruházva belső ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.

   

  1. Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozók kijelölését az iskolai munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az igazgató a felelős.

   

  1. Az intézményben, mint közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervben, belső ellenőrzési rendszer működik abból a célból, hogy az iskola igazgatója számára bizonyosságot nyújtson a pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

   

  1. A pénzügyi belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az intézmény működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az intézmény céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az intézmény kockázatkezelési, valamint ellenőrzési és irányítási eljárásainak eredményességét.

   

  1. A belső ellenőri tevékenységet az intézményben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ látja el.

   

  A PEDAGÓGIAI (NEVELŐ ÉS OKTATÓ) MUNKA

  BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE

   

  1. A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai:
  • biztosítsa az iskola pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok, a nemzeti alaptanterv, a kerettanterv, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) működését,
  • segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát,
  • az igazgatóság számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzéséről,
  • szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez.
  1. A nevelő és oktató munka belső ellenőrzésére jogosult dolgozók:
  • igazgató,
  • igazgatóhelyettes
  • munkaközösség-vezető

             

  1. Az igazgató – az általa szükségesnek tartott esetben – jogosult az iskola pedagógusai közül bárkit meghatározott céllal és jogkörrel ellenőrzési feladat elvégzésére kijelölni.

   

  1. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során:
  • a pedagógusok munkafegyelme,
  • a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása,
  • a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága,
  • a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja,
  • a tanár-diák kapcsolat, a tanulói személyiség tiszteletben tartása,
  • a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon:
  • az órára történő előzetes felkészülés, tervezés,
  • a tanítási óra felépítése és szervezése,
  • a tanítási órán alkalmazott módszerek,
  • a tanulók munkája és magatartása, valamint a pedagógus egyénisége, magatartása a tanítási órán,
  • az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése,

                          (A tanítási órák elemzésének iskolai szempontjait a szakmai munkaközösségek javaslata alapján az iskola vezetősége vagy az igazgatói tanács határozza meg.)

  • a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás.

   

  AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE

   

  1. Az iskolában a nevelő-oktató munka és a tanulók önálló ismeretszerzésének elősegítése érdekében iskolai könyvtár működik.

   

  1. Az iskolai könyvtár feladata a tanításhoz és a tanuláshoz szükséges dokumentumok rendszeres gyűjtése, feltárása, nyilvántartása, őrzése, gondozása, e dokumentumok helyben használatának biztosítása, kölcsönzése, valamint tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása.

   

  1. Az iskolai könyvtár tartós tankönyveket és a tanulók által alkalmazott segédkönyveket szerez be, melyeket a rászoruló tanuló számára egy-egy tanévre kikölcsönöz.

   

  1. Az iskolai könyvtár vezetője, a könyvtáros tanár vagy tanító rendszeres kapcsolatot tart fenn az alábbi könyvtárakkal:
  • Bendeffy László Városi Könyvtár / 9800 Vasvár, Alkotmány u. 7.
  • Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár /9700 Szombathely, Dr. Antal József tér 1.

   

  1. Az iskolai könyvtár működtetéséért, a könyvtárral kapcsolatos feladatok ellátásáért a könyvtáros tanár vagy tanító a felelős. A könyvtáros tanár vagy tanító feladatait munkaköri leírásuk tartalmazza.

   

  1. Az iskolai könyvtár gyűjteményének gyarapítása a gyűjtőköri szabályzat alapján a nevelők és a szakmai munkaközösségek javaslatának figyelembe vételével történik.

   

  1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata:
   1. Kézikönyvtári állomány:

  Gyűjtendőek a műveltségi területek alapdokumentumai az életkori sajátosságok figyelembe vételével: általános és szaklexikonok, általános és szakenciklopédiák, szótárak, fogalomgyűjtemények, kézikönyvek, összefoglalók, adattárak, atlaszok, térképek, tankönyvek.

  1. Ismeretközlő irodalom:

  Gyűjtendőek a helyi tantervnek megfelelő ismeretterjesztő és szakkönyvek, a tantárgyakhoz meghatározott házi és ajánlott olvasmányok, a tanulói munkáltatáshoz használható dokumentumok.

  1. Szépirodalom:

  Gyűjtendőek a tantárgyak tantervi és értékelési követelményeinek megfelelő kiadványok, a tantervben meghatározott antológiák, házi és ajánlott olvasmányok, életművek, népköltészeti alkotások.

  1. Pedagógiai gyűjtemény:

  Válogatva gyűjtendőek a pedagógiai szakirodalom és határtudományainak dokumentumai:

  • Pedagógiai és pszichológiai lexikonok, enciklopédiák.
  • Fogalomgyűjtemények, szótárak.
  • Pedagógiai, pszichológiai és szociológiai összefoglalók.
  • A pedagógiai programban megfogalmazott nevelési és oktatási célok megvalósításához szükséges szakirodalom.
  • A tehetséggondozás és felzárkóztatás módszertani irodalma.
  • A tantárgyak módszertani segédkönyvei, segédletei.
  • A tanításon kívüli foglalkozásokhoz kapcsolódó szakirodalom.
  • Az iskolával kapcsolatos jogi, statisztikai szabálygyűjtemények.
  • Oktatási intézmények tájékoztatói.
  • Általános pedagógiai és tantárgymódszertani folyóiratok.
  • Az iskola történetéről, névadójáról szóló dokumentumok.
   1. Könyvtári szakirodalom (segédkönyvtári anyag):

  Válogatva gyűjtendőek a következők:

  • A könyvtári munka módszertani segédletei, összefoglaló munkák.
  • Könyvtári jogszabályok, irányelvek.
  • Az iskolai könyvtárakkal kapcsolatos módszertani kiadványok, folyóiratok.

   

  1. A könyvtár gyűjtőköre dokumentum típusok szerint:
  • Könyvek, térképek, atlaszok, időszaki kiadványok, folyóiratok, közlönyök, évkönyvek, audiovizuális dokumentumok, hangkazetták, videofilmek, diafilmek, CD, DVD.

   

  1. Az iskolai könyvtár szolgáltatásait ingyenesen igénybe vehetik az iskola dolgozói, a tanulók és azok csoportjai.

   

  1. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai:
  • tájékoztatás az iskolai könyvtár dokumentumairól és szolgáltatásairól,
  • tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tartása,
  • könyvtári dokumentumok helyben történő használatának biztosítása,
  • könyvtári dokumentumok kölcsönzése,
  • számítógépes informatikai szolgáltatások és számítógép használatának biztosítása,
  • tájékoztatás nyújtása más könyvtárak szolgáltatásairól és dokumentumairól, valamint más könyvtárak által nyújtott szolgáltatások elérésének segítése.

   

  1. A könyvtár szolgáltatásait csak azon iskolai dolgozó és tanuló veheti igénybe, aki az iskolai könyvtárba beiratkozott. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól. A beiratkozáskor közölt adatokban történt változásokat a beiratkozott dolgozónak, vagy tanulónak haladéktalanul a könyvtáros tanár vagy tanító tudomására kell hoznia.

   

  1. Az iskolai könyvtár tanítási napokon 12 órától 13 óráig tart nyitva. Ezen belül a könyvtári dokumentumok 12 órától 13 óráig kölcsönözhetőek.

   

   

  1. A nevelőknek az iskolai könyvtárban, illetve a könyvtáros tanár vagy tanító közreműködésével tervezett tanórai és tanórán kívüli foglalkozások várható időpontját, témáját, az igényelt szolgáltatások körét a tanév elején tanmenetükben, munkatervükben tervezniük, majd a könyvtáros tanárral vagy tanítóval egyeztetniük kell.

   

  1. Az iskolai könyvtár dokumentumait (a tartós tankönyvek és a tanulók által használt segédkönyvek kivételével) 2 hét időtartamra lehet kikölcsönözni. A kölcsönzési idő 1 alkalommal meghosszabbítható.

   

  1. Az iskolai könyvtárból az alábbi dokumentumok nem kölcsönözhetők:
  • kézikönyvek,
  • számítógépes szoftverek,
  • muzeális értékű dokumentumok,
  • értékes könyvek.

   

  1. A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros tanár vagy tanító javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg.

   

  1. A könyvtáros-tanár munkaköri feladata
  • Éves munkatervet, tanévvégi beszámolót, könyvtári statisztikát készít.
  • Tájékoztatást ad a nevelőtestületnek a tanulók könyvtárhasználatáról.
  • Figyelemmel kíséri és végzi a könyvtári célokra jóváhagyott összegek tervszerű, gazdaságos felhasználását.
  • Vezeti a könyvtár ügyviteli dokumentumait.
  • Részt vesz szakmai értekezleteken, továbbképzéseken.
  • Végzi a könyvtári állomány folyamatos, tervszerű gyarapítását. A megrendelésekről, a beszerzési összegek felhasználásáról nyilvántartást vezet.
  • Elvégzi a dokumentumok állományba vételét, naprakészen vezeti az egyedi és összesített állomány-nyilvántartásokat.
  • Folyamatosan építi a könyvtár katalógusait, a feltárást az osztályozás és a dokumentum-leírás szabályainak megfelelően végzi.
  • Folyamatosan kivonja a könyvtár állományából az elhasználódott, elavult dokumentumokat.
  • Gondoskodik az állomány védelméről, a raktári rend megtartásáról.
  • Előkészíti és lebonyolítja az időszakos vagy soron kívüli leltározást, s elvégzi annak adminisztratív teendőit.
  • Lehetővé teszi és segíti az állomány egyéni és csoportos helyben használatát, végzi a kölcsönzést.
  • Tájékoztatást ad a könyvtári szolgáltatásokról, irodalomkutatást, témafigyelést végez, bibliográfiákat készít.
  • Vezeti a kölcsönzési nyilvántartásokat. Figyelemmel kíséri a kikölcsönzött dokumentumok visszaszolgáltatását.
  • Megtartja a tantervekben rögzített alapozó jellegű könyvtárhasználati órákat
  • Biztosítja a szaktanároknak és tanulóknak az ismeretszerzés folyamatában a könyvtár teljes eszköztárát, a tájékoztató apparátusát és szolgáltatásait.
  • Felkészíti a tanulókat a könyvtárhasználati versenyekre.

   

  1. A katalógus szerkesztési szabályzata
  • Az iskolai könyvtár állománya alapkatalógusokkal feltárva áll az olvasók rendelkezésére. A könyvtári állomány feltárása jelenti a dokumentumok formai (dokumentum leírás) és tartalmi (osztályozás) feltárását, s ezt egészíti ki a raktári jelzet megállapítása.
  • Az adatokat rögzítő katalóguscédula tartalmazza:

  - raktári jelzetet,

  - bibliográfiai és besorolási adatokat,

  - ETO szakjelzeteket,

  - tárgyszavakat.

  • A könyvtárban alkalmazott egyszerűsített bibliográfiai leírás adatai:

  - főcím, párhuzamos cím, alcím, egyéb címadat,

  - szerzőségi közlés,

  - kiadás sorszáma, minősége,

  - megjelenési hely, kiadó neve, megjelenés éve,

  - oldalszám, mellékletek, illusztráció, méret,

  - sorozatcím, sorozatszám, ISSN szám,

  - megjegyzések,

  - kötés, ár,

  - ISBN szám.

  • Az iskolai könyvtárban az alábbi besorolási adatokat kell rögzíteni:

  - a főtétel besorolási adata (személynév vagy testületnév vagy a mű címe),

  - cím szerinti melléktétel,

  - közreműködői melléktétel,

  - tárgyi melléktétel.

   

  1. Az ingyenes és a  tartós tankönyvek kezelésének szabályai
  • Az ingyenes tankönyvre jogosult tanulók az iskolai könyvtár nyilvántartásába felvett tankönyveket szeptembertől júniusig egy tanévre kapják meg használatra. 
  • A könyvtáros köteles gondoskodni arról, hogy minden arra jogosult tanuló megkaphassa a számára szükséges tankönyveket.
  • A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a kölcsönzött tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint az iskolának megtéríteni.
  • Az iskolai könyvtár külön nyilvántartást az ingyenes tankönyv biztosításához szükséges tankönyvekről.
  • A könyvtáros tanár feladatai az ingyenes tankönyvek használatával kapcsolatosan:
   • az ingyenes tankönyvek nyilvántartása,
   • szeptemberben az iskolai gyermekvédelmi felelőssel közösen az ingyenes tankönyvek kiosztása a tanulóknak,
   • tanév elején a napközis csoportok tankönyvekkel való ellátása.
   • júniusban az ingyenes tankönyvek összeszedése,
   • tankönyvrendelésnél egyeztet a rendelést összeállító pedagógussal a szükséges ingyenes tankönyvek számáról,
   • intézi az ingyenes tankönyvekkel kapcsolatos selejtezési feladatokat.

   

   

   

  A TANULÓK RENDSZERES

  EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELETE ÉS ELLÁTÁSA

   

   

  1. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola igazgatója vagy fenntartója megállapodást köt a

        VADIMED EÜ szolgáltató Kft. / Hosszúpereszteg, Árpád u. 60.

        SZŐKE DENTAL Kft. / Csipkerek, Dózsa György u. 4. 

       vezetőjével.

   

  1. A megállapodásnak biztosítania kell:
  • az iskola fogorvos heti 1 alkalommal történő rendelését a csipkereki fogorvosi rendelőben / hétfőn délután 13 órától,
  • az iskolai védőnő heti 1 alkalommal történő rendelését a védőnői szobában Csehimindszenten, valamint az osztályokban alkalmanként,
  • a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken:
   • fogászat: évente 1 alkalommal,
   • szemészet: évente 1 alkalommal
   • általános szűrővizsgálat: évente 1 alkalommal,
   • az aktuális védőoltások évfolyamonként
  • a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal,
  • a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát,
  • a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente több alkalommal,

   

  1. A szűrővizsgálatok idejére a tanulócsoportok mellé az iskola nevelői felügyeletet biztosít.

   

  AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK FELADATAI

  A TANULÓI- ÉS GYERMEKBALESETEK

  MEGELŐZÉSÉBEN, ILLETVE BALESET ESETÉN

  (INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK)

   

  Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük és testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy baleset veszélye fennáll, vagy azt, hogy a tanuló balesetet szenvedett a szükséges intézkedéseket megtegye.

  Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatosan

   

  1. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tűzvédelmi utasításnak és a tűzriadó tervnek a rendelkezéseit.

   

  1. Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat.

   

  1. A nevelők a tanórai és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni.

   

  1. Az osztályfőnököknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat.

   

  1. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben:
  • A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán. Ennek során ismertetni kell:
  • az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat,
  • a házirend balesetvédelmi előírásait,
  • rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét,
  • a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban.
  • Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) előtt.
  • A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét.

   

  1. A nevelőknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegű feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program előtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra.

   

  1. A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket.

   

  1. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó nevelők baleset-megelőzési feladatait részletesen a munkaköri leírásuk vagy a munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza.

   

  1. Az iskola igazgatója a munkavédelmi felelőssel az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat az intézmény  munkavédelmi  szabályzata tartalmazza.

   

  Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén

   

  1. A tanulók felügyeletét ellátó nevelőnek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket:
  • a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie,
  • ha szükséges orvost kell hívnia,
  • a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie,
  • a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának.

  E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévő többi iskolai dolgozó is köteles részt venni.

   

  1. A balesetet szenvedett tanulót elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget.

   

  1. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani.

   

   

   

   

   

   

   

  A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján

   

  1. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért.

   

  1. A pedagógus kötelessége különösen, hogy a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával.

   

   

  1. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt.

   

  1. A nevelési-oktatási intézményben bekövetkezett tanuló- és gyermekbaleseteket nyilván kell tartani.

   

  1. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat.

   

  1. A nyolc napon túl gyógyuló sérüléssel járó tanuló- és gyermekbaleseteket az oktatásért felelős miniszter által vezetett, a minisztérium üzemeltetésében lévő elektronikus jegyzőkönyvvezető rendszer segítségével kell nyilvántartani, vagy ha erre rendkívüli esemény miatt átmenetileg nincs lehetőség, jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvek egy-egy példányát – az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyvek kivételével – a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak. Az elektronikus úton kitöltött jegyzőkönyv kinyomtatott példányát, a papíralapú jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a tanulónak, kiskorú gyermek, tanuló esetén a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézményében meg kell őrizni. Ha a sérült állapota vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás határidejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni.

   

  1. Amennyiben a baleset súlyosnak minősül, akkor azt a nevelési-oktatási intézmény a rendelkezésre álló adatok közlésével – telefonon, e-mailen, telefaxon vagy személyesen – azonnal bejelenti az intézmény fenntartójának.
  2. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni.

   

  1. Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely
  • a sérült halálát (halálos baleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított kilencven napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette),
  • valamely érzékszerv (érzékelő képesség) elvesztését vagy jelentős mértékű károsodását,
  • a gyermek, tanuló orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülését, egészségkárosodását,
  • a gyermek, tanuló súlyos csonkulását (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek),
  • a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulását, a tanuló bénulását, vagy agyi károsodását

  okozza.

   

   

   

  1. Az iskolában lehetővé kell tenni a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat képviselője részvételét a tanuló- és gyermekbaleset kivizsgálásában.

   

  1. Minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelőzésére.

  RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK

   

   

  1. Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti.

  Rendkívüli eseménynek minősül különösen:

  • a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.),
  • a tűz,
  • a robbantással történő fenyegetés.

   

  1. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel.

   

  1. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők:
  • az iskola igazgatója,
  • a munkavédelmi felelős

   

  1. A rendkívüli eseményről azonnal értesíteni kell
  • az intézmény fenntartóját,
  • tűz esetén a tűzoltóságot,
  • robbantással történő fenyegetés esetén a rendőrséget,
  • személyi sérülés esetén a mentőket.

   

  1. A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelős vezető utasítására az épületben tartózkodó személyeket szaggatott csengőjelzéssel vagy harangjelzéssel  riasztani  kell valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tűzriadó terv mellékletében található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk.

   

  1. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt területen történő gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelős.

   

  1. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következőkre:
  • Az épületből minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelőnek a tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell!
  • A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell!
  • A kiürítés során a liftet (mozgólépcsőt) nem lehet használni!
  • A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelő hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon győződni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az épületben. A nevelőnek a tanulókat a tanterem elhagyása előtt és a kijelölt várakozási helyre történő megérkezéskor meg kell számolnia!

   

  1. Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejűleg – felelős dolgozók kijelölésével – gondoskodnia kell az alábbi feladatokról:
  • a kiürítési tervben szereplő kijáratok kinyitásáról,
  • a közművezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról,
  • a vízszerzési helyek szabaddá tételéről,
  • az elsősegélynyújtás megszervezéséről,
  • a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendőrség, tűzoltóság, tűzszerészek stb.) fogadásáról.

   

  1. Az épületbe érkező rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetőjét az iskola igazgatójának vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról:
  • a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekről,
  • a veszélyeztetett épület jellemzőiről, helyszínrajzáról,
  • az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekről),
  • a közmű (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyéről,
  • az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról,
  • az épület kiürítéséről.

   

  1. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követően a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetőjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetőjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani!

   

  1. A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelőtestület által meghatározott szombati napokon be kell pótolni.

   

  1. A tűz esetén szükséges teendők részletes intézményi szabályozását a „Tűzriadó terv” c. igazgatói utasítás tartalmazza.

   

  1. A tűzriadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történő megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelős.

   

  1. Az épületek kiürítését a tűzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplő kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola igazgatója a felelős.

   

  1. A tűzriadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelező érvényűek.

   

  1. A tűzriadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni:
  • a nevelőtestületi irodában.

   

               

   

   

  A FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK SZABÁLYAI

   

  1. Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, – a vétség elkövetésétől számított három hónapon belül – fegyelmi eljárás alapján, fegyelmi büntetésben részesíthető.

   

  1. A fegyelmi eljárást a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, illetve a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései alapján kell lefolytatni.

   

  1. A fegyelmi eljárást egyeztető eljárás előzheti meg, amelynek célja a kötelességszegéshez elvezető események feldolgozása, értékelése, valamint ennek alapján a kötelességszegéssel gyanúsított és a sérelmet elszenvedő tanuló közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sérelmet elszenvedő tanuló szülője, valamint a kötelességszegéssel gyanúsított tanuló szülője is egyetért.

   

  1. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért, az azzal kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az iskola igazgatója a felelős.

   

  1. Az egyeztető eljárást levezető nagykorú személyre az iskola igazgatója tesz javaslatot az érdekelt feleknek.

   

  1. Ha a tanuló a kötelességeit megszegi a nevelőtestület joga dönteni arról, hogy indít-e a tanuló ellen fegyelmi eljárást.

   

  1. A fegyelmi eljárás lefolytatásáért – a nevelőtestület döntése alapján – az iskola igazgatója a felelős.

   

  1. A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatására háromtagú fegyelmi bizottságot hoz létre. A fegyelmi bizottság feladata a kötelezettségszegés kivizsgálása, a fegyelmi büntetés meghozatalának előkészítése, a fegyelmi tárgyalás lefolytatása, a fegyelmi büntetés kiszabása.

   

  1. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a jogszabályokban, illetve az iskola szervezeti és működési szabályzatában vagy a házirendjében meghatározott kötelezettségét vétkesen és súlyosan megszegje. A kötelességszegést a fegyelmi tárgyalás során bizonyítani kell.

   

  1. A tanulónak fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése a tanulói jogviszonyból ered. Így fegyelmi büntetés csak akkor adható, ha a tanuló kötelességszegése az iskola területén, az iskolai élet különböző helyszínei közötti közlekedés alatt vagy az iskolán kívüli – az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó – rendezvényen történt.

   

  1. A fegyelmi büntetés kiszabásának előfeltétele, hogy a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan szegje meg.
  • Vétkesség alatt a tanuló szándékosságát, illetve gondatlanságát kell érteni. Gondatlan kötelességszegés esetén meg kell vizsgálni a gondatlanság mértékét is.
  • A fegyelmi büntetés kiszabásánál – tanuló életkorát és értelmi fejlettségét figyelembe véve – vizsgálni kell, hogy a kötelességszegés mennyire volt súlyos.

   

  1. A tanulói fegyelmi ügyekben – a fegyelmi eljárásban és a döntéshozatalban – az a pedagógus, aki a kötelezettségszegésben bármilyen módon érintett, nem vehet részt. Őt a fegyelmi bizottság vagy a nevelőtestület csak tanúként hallgathatja meg.

  AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE

   

  1. Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója vagy a(z) igazgatóhelyettes a felelős.

   

  1. Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott tanévben:
  • elkészíti az iskolai tankönyvrendelést,
  • részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben.

   

  1. A tankönyvrendelésben, illetve a tankönyvterjesztésben résztvevő iskolai dolgozókkal az iskola igazgatója megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
  • a felelős dolgozók feladatait,
  • a szükséges határidőket,
  • a tankönyvterjesztés (árusítás) módját, helyét, idejét,
  • a felelős dolgozók díjazásának módját és mértékét.

   

  1. Az iskola igazgatója minden év április 1-jéig – az osztályfőnökök, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős közreműködésével – tájékoztatja a szülőket arról, hogy a következő tanévben kik jogosultak normatív kedvezményre, valamint felméri, hogy hány tanuló jogosult a normatív kedvezmény igénybevételére.

   

  1. A szülők a normatív kedvezmény iránti igényüket az oktatási miniszter által kiadott igénylő lapon jelezhetik. Ennek benyújtásával együtt az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelősének be kell mutatniuk a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot.

   

   

   

  1. Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelő számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére a tanítási órákra történő felkészüléshez.

   

  1. Az iskola igazgatója kezdeményezi a települési önkormányzatnál annak a rászoruló tanulónak a támogatását, akinek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani.

   

  1. Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti el. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tantervének előírási alapján és a szakmai munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket.

   

  1. A nevelőtestület a szakmai munkaközösségek javaslata alapján dönt arról, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget az iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja.

   

  1. A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét.

   

  1. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak (szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. Az előző években megjelent tankönyvek esetében a kártérítés összegéről a diák-önkormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt.

   

   

  AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT,
  HITELESÍTETT ÉS TÁROLT IRATOK KEZELÉSE

   

  1. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus iratokat ki kell nyomtatni. A kinyomtatott iratot hitelesíteni kell. (Az elektronikus irat: az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, elektronikus aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.)

   

  1. Az intézményben keletkező kinyomtatott elektronikus irat hitelesítését az iskola igazgatója, végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya.

   

  1. Az intézményben keletkező, illetve az intézménybe érkező elektronikus irat hitelesítését az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese vagy iskolatitkára végezheti el. Az így hitelesített papír alapú irat lesz az elektronikus irat irattári példánya.

   

  1. Az intézménybe érkező elektronikus irat esetén megnyitás, felhasználás előtt el kell végezni a vírusellenőrzést és vírusirtást.

   

  1. Az elektronikus iratokat elektronikus formában alá kell írni. Az elektronikus aláírásra az intézmény igazgatója jogosult. (Elektronikusan aláírt irat: az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben meghatározott, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus irat.)

   

  1. Az elektronikus iratokat az iskola nevelőtestületi irodájában lévő számítógépén elektronikus úton meg kell őrizni. A nevelőtestületi irodájában lévő számítógépen őrzött elektronikus iratokról hetente biztonsági mentést kell készíteni.

   

   

  1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok selejtezése és megsemmisítése az általános szabályok szerint történik.

   

  1. Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt elektronikus iratok kezelésért az intézményi rendszergazda segítségével az iskolatitkár a felelős.

   

   

   

   

  AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL
  KAPCSOLATOS FELADATOK

   

  1. Az iskolai ünnepségeken, megemlékezéseken, rendezvényeken a tanulóknak és a pedagógusoknak kötelező részt venni.

   

  1. Az iskolai ünnepségek, megemlékezések, rendezvények felsorolása: minden tanévben iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk az 1956.október 23. tiszteletére, 1848. március 15-e évfordulóján, karácsonykor, gyermeknapon illetve a 8. osztályosok ballagásán. Az osztályok minden tanévben megemlékeznek tartanak október 6-án, a magyar kultúra napján, a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapján, a költészet napján, a holokauszt áldozatainak emléknapján, a Föld Napján és a Nemzeti Összetartozás Napján. A községben található Mindszenty emlékház meglátogatása, amelynek keretében minden tanuló megtekinti.

  Az ünnepségek, megemlékezések felelőseit az éves munkatervben határozzuk meg.

   

  1. Kötelező viselet az ünnepségeken, megemlékezéseken a fehér blúz, ing és a sötét alj, nadrág.

   

  1. Az iskolai ünnepségekre, megemlékezésekre, a műsorokat, a megemlékezés formáját a feladattal megbízott pedagógus dönti el az igazgatóval egyetértve.

   

  1. Iskolaújságot legalább évente két alkalommal adunk ki. A felelősök önkéntes jelentkezéssel végzik a feladatot, szervezik az iskolaújságban megjelenő cikkeket, írásokat.

   

  1. Az iskolatörténeti emlékek gyűjtését, a gyűjtemény elhelyezését az iskola önkéntesei végzik. Az iskolatörténeti évfordulókra készítik el a kiállítás anyagát és az iskola emeleti aulájában helyezik el.

   

  1. A pedagógusok rendezvényei:

   

  • iskolai karácsony felnőtteknek a téli szünet előtti utolsó tanítási nap estéje
  • nőnap
  • pedagógusnap, közös vacsora

   

   

  A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT
   ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA

   

   

  Az  Csehimindszenti Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát az iskolai diák-önkormányzat a 2013. év 05. hó 07. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.

  (Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a diák-önkormányzat vezetőjének aláírása.)

   

  Az Csehimindszenti Általános Iskola  Szervezeti és Működési Szabályzatát az iskolai szülői szervezet a 2013. év 05. hó 07. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.

  (Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a szülői szervezet vezetőjének aláírása.)

   

  Az Csehimindszenti Általános Iskola  Szervezeti és Működési Szabályzatát az nevelőtestület a 2013. év 05. hó 07. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta.

  (Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; az intézményi tanács elnökének aláírása.)

   

   Az Csehimindszenti Általános Iskola  Szervezeti és Működési Szabályzatával az iskola fenntartója egyetért, az abból a jogszabályi előírásokon felül rá háruló többletkötelezettségeket vállalja.

  (Mellékelve az egyetértésről szóló határozat a többletkötelezettségek felsorolásával.)

   

   

   

   

  Az Általános Iskola Csehimindszent Szervezeti és Működési Szabályzatát a nevelőtestület

  a 2013.év 05 hó 07. napján tartott ülésén elfogadta.

  (Mellékelve az elfogadásról készült jegyzőkönyvi kivonat: jelenléti ív; a határozatképesség megállapítása; az elfogadás mellett, az elfogadás ellen, illetve a tartózkodó szavazók száma és aránya; keltezés; a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők aláírása.)

   

   

  Kelt: Csehimindszent, 2013. május 7.

   

                                                                                             László Jánosné

                                                                                                   igazgató

   

   

  ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

   

  az Általános Iskola Csehimindszent  Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete

   

  1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben meg kell felelnie az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírásainak.

   

  1. Az intézményben csak azon személyes és különleges adatokat lehet kezelni, melyekre a magasabb jogszabályok előírásai lehetőséget biztosítanak. Kivételes esetben (Pl.: statisztikai adatgyűjtésnél, tudományos kutatásnál stb.) ez alól az iskola igazgatója felmentést adhat, de ebben az esetben az érintett dolgozóval vagy az érintett tanuló szülőjével közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

   

  1. Az intézmény adatkezelési tevékenységéért az intézmény igazgatója egy személyben felelős. Adatkezelési jogkörének gyakorlásával az intézmény egyes dolgozóit bízza meg az alábbi pontokban részletezett módon.

   

  1. Az adatok felvételével, nyilvántartásával megbízott dolgozók a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatosan:
  2. az alkalmazottak adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
   • igazgatóhelyettes,
   • gazdasági vezető, iskolatitkár

   

  1. a tanulók adatait felvehetik, nyilvántarthatják:
   • igazgatóhelyettes,
   • iskolatitkár, gazdasági vezető

   

  • osztályfőnökök,
  • napközis nevelők,
  • gyermek- és ifjúság védelmi felelős,

   

   

  1. Az adatok továbbításával megbízott dolgozók a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben:
  2. az alkalmazottaknak a munkaköri leírásukban szereplő feladatokkal kapcsolatos adatait továbbíthatja:
   • igazgató,
   • igazgatóhelyettes,
   • iskolatitkár, gazdasági vezető

   

  1. az alkalmazottak adatait a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggő igazgatási tevékenységet végző közigazgatási szervnek, a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak és a nemzetbiztonsági szolgálatnak az intézmény igazgatója továbbíthatja.

   

  1. A tanulók adatait a köznevelési törvény által engedélyezett esetekben továbbíthatja:
   • a fenntartó, a bíróság, rendőrség, ügyészség, a települési önkormányzat jegyzője, a közigazgatási szerv, a nemzetbiztonsági szolgálat, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az intézmény igazgatója;
   • a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az intézmény igazgatóhelyettese;
   • a fenntartó, a középiskola, az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézmény, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a tankönyvforgalmazó, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a KIR működtetője, a szülő részére az iskolatitkár;
   • a középiskola, a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a pedagógiai szakszolgálat intézményei, a szülő részére az osztályfőnök;
   • a családvédelemmel foglalkozó intézmény, szervezet, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezet, intézmény, a szülő részére a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős;
   • a tankönyvforgalmazó részére a tankönyvfelelős.

   

  1. Az alkalmazottak adatait a közalkalmazottak személyi anyagában kell nyilvántartani. A személyi anyag része a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján összeállított közalkalmazotti alapnyilvántartás. A személyi anyagot az e célra személyenként kialakított gyűjtőben zárt szekrényben kell őrizni. Az alkalmazottak személyi anyagának vezetéséért és rendszeres ellenőrzéséért az igazgató a felelős.

   

  1. A tanulóknak a jogszabályokban biztosított kedvezményekre jogosító adatait a számviteli szabályoknak megfelelő pénzügyi nyilvántartásokhoz csatolva kell nyilvántartani. Ennek kezeléséért az intézmény gazdasági vezetője a felelős.

   

   

   

  MELLÉKLET

  AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA CSEHIMINDSZENT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK VÁZLATA

   

   

   

   

  Hasznos linkek

  Edunet (Tananyag-fejlesztési Alapítvány)
  TTE (Történelemtanárok Egylete)
  ME (Magyartanárok Egyesülete)
  Dráma (Magyar Drámapedagógiai Társaság)
  KTEP (Könyvtárostanárok Egyesülete)
  Ökoiskola
  Parlament
  MÁV menetrend
  Volán

  Hasznos linkek

  TANINFORM
  KIR (Oktatási Hivatal)
  NYME PSZK (Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ)
  E-tanárikar
  ECDL
  EEM (Emberi Erőforrások Minisztériuma)
  Osztályfőnök
  MPT (Magyar Pedagógiai Társaság)
  MTT (Magyar Tehetséggondozó Társaság)

  Letöltések

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper